Psykisk ohälsa och stress

Vad är psykisk ohälsa och vad innebär det att ha en inre sårbarhet? Vad händer med hjärnans funktioner när människor hamnar i kris och vad sker när belastningen blir för stor? Genomgång av krispsykologi, stressreaktioner, bakgrundsfaktorer för att förstå hur anknytning och mentaliseringsprocessen påverkas när människor hamnar i kris. Kursdeltagarna får verktyg för att stödja krisdrabbade människor så att dessa kan få sin vardag att fungera så snabbt som möjligt. Hur det lilla barnets trauma och kriser påverkar hjärnan och lägger grunden för en sårbarhet senare i livet.

Utbildningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4)

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt. Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.

För mer information kontakta Lars-Göran B Karlsen 0702-501 501

Stresshantering

Under utbildningen går man igenom stressreaktioner och hur långvarig stress påverkar personligheten på sikt. Krisprocessen förklarar vad som sker när stressbelastningen inte hanteras utifrån vad kroppens signaler. Vad som händer i hjärnan när stressbelastningen inte hanteras och hur detta påverkar relationer till familj, anhöriga och arbetskamrater. Alla har strategier som används omedvetet. För att få nya strategier behövs dessa medvetande göras. Att få enkla verktyg att påbörja en livslång förändring till det bättre.

Utbildningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4)

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt.

Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.

För mer information kontakta Lars-Göran B Karlsen 0702-501 501

Konflikthantering och det svåra samtalet

Hjärnforskarna har blivit allt mer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. Med andra ord: När vi upplever ett socialt hot reagerar hjärnan på samma sätt som när den upplever brist på mat, vatten eller säkerhet. Och när hjärnan lägger sig i hotläge har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnans analytiska och kreativa system släcks helt enkelt ner. För att nå goda resultat i en organisation är det därför helt avgörande att chefen förstår hur man bäst smörjer medarbetarnas “sociala hjärnor”.

Med den av Crisos patenterade Head On metoden® får chefen verktyg och strategier för att konkret smörja medarbetarnas “sociala hjärnor”.

Första Hjälpen i Praktisk krishantering

Kursen ger deltagarna insikt i hur de själva och andra människor reagerar vid kris. Deltagarna får lära sig verktyg och strategier för att hantera egna och andras kriser så att de inte fastnar i sjukskrivningar som senare kan leda till psykisk ohälsa. Kursen vänder sig till alla intresserade.

Under utbildningen går man igenom:

Krisprocessen
Hur hjärnan fungerar i kris
Vad händer när någon fastnar i krisprocessen
Verktyg och nycklar till hur människor löser kriser
Vad kan jag som medmänniska göra för att stödja någon i kris

Kursintyg delas ut efter utbildningen.

Ledarskap vid kris och konflikt

Hur du som chef på ett enkelt sätt kan leda din personal från konflikt/kris till en lösning.

Hjärnforskarna har blivit allt mer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. Med andra ord: När vi upplever ett socialt hot reagerar hjärnan på samma sätt som när den upplever brist på mat, vatten eller säkerhet. Och när hjärnan lägger sig i hotläge har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnans analytiska och kreativa system släcks helt enkelt ner. För att nå goda resultat i en organisation är det därför helt avgörande att chefen förstår hur man bäst smörjer medarbetarnas “sociala hjärnor”.

Med den av Crisos patenterade Head On metoden® får chefen verktyg och strategier för att konkret smörja medarbetarnas “sociala hjärnor”.

Grundkunskap i krispsykologi och mentalisering.
Hur människor fungerar och agerar när de hamnar i kris.
Hur man som arbetsledare/gruppchef påverkas och hur detta påverkar det egna ledarskapet.
Grunderna i samtalsmetodiken och hur man praktiskt ska förbereda sig inför ett svårt samtal.
Praktiska övningar i hur man leder svåra samtal med en medarbetare i kris/konflikt till att bli en win-win situation för alla berörda.

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt.
Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.

För mer information kontakta Lars-Göran B Karlsen 0702-501 501

Ledarskap vid förändringsprocesser

Kunskap om hur och varför förändringsprocessens naturliga struktur blandas ihop med enskilda individers krisprocesser.
Under utbildningen får man verktyg och struktur i hur det svåra samtalet ska läggas upp för att ge företagets förändringsprocessen och omorganisations en möjlighet att vara i fokus och inte människors oro och ångest som förändringar ofta synliggör.
Hur jag som arbetsledare ska hantera mig själv och mina resurser.
Att förstå hur hjärnan ska må för att klara av att mentalisera och ta till sig information utan att hamna i kris.

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt.
Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.

Krisgruppsutbildning

Utbildning i skall kraven som gäller alla arbetsplatser med anställda. Arbetsmiljöverkets föreskrifter: (AFS 1999:7)

Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp.
På varje arbetsställe skall det finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs.
Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället.
De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd.

Krispsykologin är grunden för att en krisgrupp ska kunna fungera. Kunskap och fakta är verktyg som hjälper krisgruppen att fatta beslut när krisen är ett faktum. Krisgruppens medlemmar skall också förstå och ha kunskap om de olika roller som behövs i en krisgruppen för att den ska fungera optimalt för företaget i svåra situationer.

Utbildningen startar med ett teori pass där man får kunskap om hur människor i kris ska bemötas och hanteras. Samt kunskap i hur krisgruppens medlemmar kommer att påverkas i denna krissituation. Även om efterarbetet som krävs för att krisgruppens medlemmar inte ska känna att detta blir en belastning för dem.

Efter det går man igenom 8 punkts programmet för att synliggöra, förbättra eller för att skapa en helt ny krisgrupp. Det blir även grupparbeten och fallbeskrivningar för att tydliggöra krisgruppens alla funktioner.

Här lägger ni till KRISPAKET: Komplett, Medium eller Mini som ger företaget och medlemmarna i krisgruppen större trygghet och säkerhet.

Föräldrautbildning

Psykisk ohälsa ökar och många föräldrar vill veta, vad och hur ska vi göra för att förebygga? Vill du ha svar? Nu kommer en föräldrautbildning som ger dig svar. Den är praktisk och konkret. Utbildningen är en heldag så att ni som föräldrar kan få grunden i hur och vad anknytning och mentalisering är. Samt att få synligöra hur era strategier och nycklar i er roll som förälder påverkar och speglar sig i barnet. Hur kris och stress påverkar barnet. Praktiskt och konkret så att ni som föräldrar vet hur och vad ni kan göra i er familj. Träffa andra föräldrar som vill veta hur föräldraskapet färgar barnets framtid.

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt.
Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.Du kan redan nu göra en förfrågan direkt till info@crisos.se

Har du frågor och vill ringa så ring 0702-501 501
Pris: offert
Datum: efter överenskommelse

Krisutbildning Block 1A: Head On metoden®

Pris
Begär offert.

Block 1A: Krisutbildning: HEAD ON METODEN®

Välkommen till 3 dagars utbildning!

Metodutbildningen är sammanlagt 6 utbildningsdagar. 1A+1B  görs under två tillfällen och är 3 dagar per utbildningstillfälle. Block 1A och 1B kan göras i omvänd turordning. Dessa ska vara gjord för att klara av att gå vidare i utbildningen till Certifierad Krishanterare.

Innehåll:

Hur hjärnan fungerar med en bra mentalisering och hur detta påverkas av anknytningen.
Baskunskapen i krispsykoglogi. Nycklar och strategier för hur människor i kris reagerar och agerar
Krisprocessen och vad som sker i hjärnan normalt samt när det blir komplikationer.
Fysisk och psykiska stressreaktioner samt post traumatic stress disorder, PTSD och andra diagnoser som förknippas med kriser.
Hur våra anknytningsmönster ser ut och hur dessa påverkar oss när vi drabbas av kriser.
Samtalsmetodikens grunder för att kunna genomföra svåra samtal med människor i kris.
Praktiska verktyg för hur man går från kris/konflikt till lösning i ett samtal.
Grupparbeten/samtal

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Kursstart: Block 1A
6-8 maj 2016
8-11 september 2016
18-20 november 2016
13-15 januari 2017

Sista anmälningsdag
2 veckor före kursstart

Övrigt
Boken Krishanteringens ABC samt lättare lunch och fika ingår i priset. Maximalt 8 deltagare per utbildningstillfälle.

Krisutbildning Block 1B: Head On metoden®

Välkommen till 3 dagars utbildning!

Block 1A+ 1B görs under två tillfällen och är 3 dagar per utbildningstillfälle. Block 1A och 1B kan göras i omvänd turordning.  Metodutbildningen är sammanlagt 6 utbildningsdagar. Dessa ska vara gjord för att klara av att gå vidare i utbildningen till Certifierad Krishanterare.

Innehåll:

Fördjupning av krispsykologin, stressreaktioner och påbyggande stress.
Förhållningssätt och hur dessa påverkas när man hamnar i kris och hur jag som hjälpare ska bemöta någon i kris.
Hur våra anknytningsmönster ser ut och hur dessa påverkar oss när vi drabbas av kriser.
Skillnaden på krisstödssamtal, avlastningssamtal och debriefing.
Hur man som hjälpare kommer att påverkas av att alltid möta människor i kris.
Förståelsen om försvarsmekanismernas funktion och betydelse för människor i kris.
Det svåra samtalet och hur man går från konflikt till lösning.
Hjälparens egenskaper och hur det påverkar mitt eget ledarskap.
Grupparbeten, rollspel/samtal.

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Kursstart: Block 1B
8-10 april 2016
11-13 november 2016
3-5 mars 2017

Sista anmälningsdag
2 veckor före kursdatum

Övrigt
Medtag boken Krishanteringens ABC . Lättare lunch och fika ingår i kurspriset. Maximalt 8 deltagare per utbildningstillfälle.

CERTIFERAD KRISHANTERARE I HEAD ON METODEN® Block 2A-C

Välkommen till Block 2 och en delexamination!

Här kan du som gjort Block 1A+1B gå vidare i utbildningen och när du är klar med Block 2 så kan du gå vidare till Block 3 för att sedan göra en slutexamination till Certifierad krishanterare i Head On metoden®.

Block 2 är uppdelad i 2A, 2B och 2C. Varje tillfälle är 2 dagar. Block 2C innehåller en delexamination. Dessa utbildnings block måste vara avklarade innan du kan gå vidare i utbildningen till Block 3.

Block 2A: 2 dagar
Psykodynamisk utvecklingspsykologi 0 -7 år

Kursstart: Block 2A
21-22 Maj 2016

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Block 2B: 2 dagar
Anknytningsteorin och anknytningssystem
Mentaliseringsprocessen och hur den påverkas av barns uppväxtförhållanden.

Kursstart: Block 2B
18-19 juni 2016

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Block 2C: 2 dagar
Att sätta ihop anknytningsteorin och mentalisering med Head On metoden®
Genomgång av olika anknytningsmönster och de vanligaste diagnoserna som blir när det är bristande anknytningar.
Praktiskt arbete med att gå igenom sitt eget anknytningsmönster och hur det påverkar dig som person.
Delexamination

Kursstart: Block 2C
27-28 augusti 2016

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

CERTIFERAD KRISHANTERARE I HEAD ON METODEN® Block 3A-C

Välkommen till Block 3 som avslutas med en extra dag för de som vill göra en slutexaminationen och en certifiering.

Block 3 är uppdelad på 3A, 3B och 3C. Varje tillfälle är 2 dagar.

Block 3A: 2 dagar
Fördjupningskunskaper och repetition på mentaliseringsprocessen. Återkoppling till Head On metodenSkillnaden mellan terapisamtal, krisstödssamtal och krisjourssamtal.
Praktiskt arbete i grupp och enskilt.
Lagstiftningen angående  AFS 1999:7,  AFS 2015:4 kommunlagen och polislagen som handlar om krishantering.

Kursstart: Block 3A
24-25 september 2016

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Block 3B: 2 dagar
Samtalsmetodik
Krisstödssamtal
Praktiskt arbete och genomgång av de egna krisstödssamtalen som man nu ska vara på god väg att vara klar med.
Dokumentation och den lagstiftning som gäller sekretess och tystnadsplikt.

Kursstart: Block 3B
22-23 oktober 2015

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Block 3C: 2 dagar
Krisjours ärenden
Krisjourssamtal
Krisstödssamtal
Grupparbeten och enskilt arbete

Samtliga deltagare som fullgjort alla utbildnings block får ett utbildningsbevis.

För bli godkänd på utbildningen och att få utbildningsbeviset krävs:

Full närvaro genom alla utbildnings block.
Att krisstödssamtalen ska vara utförda och dokumenterade.
Att handledning mottagits vid minst 5 tillfällen.
Enskilt samtal med handledare och lärare. 

Kursstart: Block 3C
26-27 november 2016

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

EXAMINATION

EXAMENATIONEN: Certifierad Krishanterare i Head On metoden® 

21 januari 2017

Godkänd med utbildningsbevis från 1 åriga utbildningen
Att den skriftliga hemuppgiften är inskickad i tid.
Att redovisa hemuppgiften inför grupp.
Enskilt samtal med handledare och lärare.

Krisutbildning för personal som arbetar med flyktingar

På många arbetsplatser där man arbetar med flyktingar riskerar personalen att bränna ut sig vilket leder till ökade långtidssjukskrivningar samt hög personalomsättning. 50% av alla flyktingar lider av Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) eller annan psykisk ohälsa. Landstingen har endast resurser för att diagnostisera och behandla ett litet antal av flyktingarna. Om flyktingarna inte får hjälp att hantera sin PTSD kommer de inte att integreras utan hamna i utanförskap. Resultatet blir att kostnaderna skjuter i höjden för kommunerna, landstingen och staten.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med flyktingar inom kommuner, staten, HVB-hem och familjehem.

Syfte
Genom att deltagarna får kunskap i praktisk krishantering enligt Head On metoden® kommer de att kunna hantera sina egna och sina klienters kriser på ett på bästa sätt och därigenom säkerställa sin egen hälsa och klienternas integration.

Kurstid
19 dagar fördelat på 9 tillfällen.

På kursen får man bland annat lära sig:

Hur anknytningen påverkar mentaliseringen och den framtida förmågan att fungera i sociala sammanhang.
Hur hjärnan fungerar i kris.
Hur kriser och trauma påverkar inlärningsprocessen.
Hur jag som utbildad i Head On metoden® kan möta människor i kris och trauma utan att bränna ut mig själv.
Att ge krisstödssamtal samt att förstå skillnaden på terapeutiska samtal och krisstödssamtal.
Att utbilda andra i första hjälpen i praktisk krishantering.

Head On metoden® förklarar krispsykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt.
Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering. Metoden har tagits fram av Regina Birkehorn på Crisos och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod. Med Head On metoden® får man människor som upplevt trauma och kriser att förstå sig själva och på ett enkelt sätt finna nya strategier föra att få sin vardag att fungera så att deras trauman och kriser inte utvecklas till psykisk ohälsa.

För mer information kontakta Lars-Göran B Karlsen 0702-501 501

 

KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !

0
    0
    Varukorg